Patientmottagning

Vid Centrum för arbets- och miljömedicin finns två mottagningar som tar emot patienter på remiss från läkare. Mottagningarna gör kliniska utredningar kring ohälsa och besvär som misstänks vara relaterade till patienternas arbets- eller omgivningsmiljö.

Vilka besvär?

Luftvägsbesvär, vibrationsskador, stressrelaterad psykisk ohälsa samt nack- och skulderbesvär är exempel på ohälsa som utreds vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen.

Hudsjukdomar och allergier utreds på Hudallergimottagningen som är en patientmottagning för arbets- och miljödermatologi. 

Vilka patienter?

Mottagningarna tar på remiss från läkare emot patienter. Vid specialistvårdsremiss tar mottagningarna emot patienter från hela landet. 

Vad kan mottagningarna erbjuda?

Både patienter och remittenter får genom de kliniska utredningarna information om diagnos, prognos, sjukdomens relation till arbetet eller omgivningsmiljön och förebyggande åtgärder.

Utredningarna kan också ge stöd till sjukvården i svårutredda patientfall samt ge underlag vid försäkringsbedömning. De syftar även till att tidigt upptäcka bristfälliga miljöer och problembranscher samt till att åtgärda och förebygga hälsorisker.