Coronaepidemin - hur skall man tänka på arbetsplatsen

Spridningen av Corona (covid19) utmanar våra bedömningar och vårt handlande på många områden. Ett av dem är riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen.

Gå till informationen om skyddsutrustning längre ner på sidan

Gå till tips om hur man ordnar en bra arbetssituation i hemmet längre ne rpå sidan

Här har vi samlat några länkar från internationella myndigheter och organisationer som kan fungera som inspiration när man konkret ska tillämpa de svenska riktlinjerna.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har samlat generella riktlinjer vad gäller arbetsgivarens ansvar och skyldigheter som är tillämpliga för coronaepidemin och ger också vidare länkar till olika relevanta föreskrifter (inklusive datorarbetsplatsens utformning, andningsskydd m.m.).

Läs mer om corona och smittrisk på arbetsplatsen på Arbetsmiljöverkets webbplats

Finska arbetshälsoinstitutet

Det finska arbetshälsoinstitutet ger förutom allmän information också mer specifika riktlinjer för städning, för servicesektorn samt för passagerartrafik.

Läs mer om corona på Finska arbetshälsoinstitutets webbplats

Arbeidstilsynet Danmark

Den danska arbetsmiljöinspektionen ger utöver generell information även rekommendationer specifikt riktade till byggarbetsplatser, med betoning på att behovet att riskbedömning och eventuella åtgärder inte bara gäller verksamhet inomhus.

Läs mer om corona på Arbeidstilsynet Danmarks webbplats

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA)

Den europeiska arbetsmiljöbyrån samlar information och vidare länkar från flera ställen. Man har en översiktsartikel om arbetsplatsen och covid-19 i sitt eget öppna uppslagsverk (OSH-Wiki).

Läs mer om corona på Europeiska arbetsmiljöbyråns webbplats

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA

Den amerikanska arbetsmiljöbyrån har en utförlig hemsida, bla med bl a identifiering av högrisksektorer. I en ganska utförlig broschyr beskrivs vidare riskklassning (låg, medium, hög) vad gäller smitta och förslag till åtgärder för var och en av dessa klasser. Det finns specifika rekommendationer för flera sektorer, utöver vård och omsorg även för laboratoriearbete, hantering av avlidna, gränsskydd, flygtrafik, avfallshantering, affärsresor.

Läs mer om corona på OSHA:s webbplats

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), Centre of Disease Control (CDC), USA

Det nationella arbetsmiljöinstitutet I USA har riktlinjer kring att förbereda arbetsplatsen inför coronaepidemin som är relativt utförliga och har ett systematiskt angreppssätt.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)

Canadas arbetslivsinstitut har en samlad sida som generellt tar upp pandemier (inklusive ”business plan”).

Läs mer om corona på CCOHS:s webbplats

Tips om hur man ordnar en bra arbetssituation i hemmet

Läs mer på Arbetsmiljöbloggen

 

Länkar till utbildning/information om skyddsutrustning för vårdpersonal vid arbete med coronavirus

Utbildningar på Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Gå till utbildningarna på Karolinska institutets webbplats

Vårdguiden

Information om omhändertagande av patient med feber och/eller luftvägssymtom (pdf)

Information om personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverket

Läs mer om personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverkets webbplats

Andningsskydd. nu - Kunskap och information om andningsskydd

Andningsskydd behövs när man inte kan minska exponeringen på annat sätt. Då är det viktigt att man använder rätt sorts andningsskydd och att det används på rätt sätt. Det är viktigt att andningsskyddet sluter tätt mot huden för att skydda bra. Skäggstubb eller skägg minskar skyddseffekten drastiskt.

Läs mer om andningsskydd på Andningsskydd.nu